Kad jūsų teisės nebūtų pažeistos

įpročių ugdymas

Prieš pasirašydami sutartį su pardavėju ar paslaugos teikėju paprastai stengiamės nuodugniai perskaityti sudaromos sutarties sąlygas, įvertinti nustatytus terminus bei numatytus šalių įsipareigojimus. Toks atsargumas visiškai pagrįstas, juk vadovaujantis Civiliniu kodeksu „teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią“. Tačiau derėtų nepamiršti, kad vartojimo sutarties sąlygos visais atvejais privalo būti sąžiningos vartotojo atžvilgiu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pristato dažniausiai praktikoje pasitaikančias nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, kurias laiku pastebėjus ne tik užtikrinsite, kad jūsų teisės nebūtų pažeistos, bet ir išvengsite galimų ginčų su pardavėju ar paslaugos teikėju.

  • Verslininko atsakomybės už žalą panaikinimas arba apribojimas.

Vartojimo sutarties sąlyga laikoma nesąžininga, jeigu ja panaikinama arba apribojama verslininko civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo ar vartotojo turto sugadinimo, tokių sąlygų pavyzdžiai:

„Bendrovė negali būti atsakinga už bet kokį kūno sužalojimą arba už bet kokį pažeidimą, atsiradusį variklyje ar automobilyje dėl netvarkingo turbokompresoriaus ir/ar komponentų“.

„Jei bagažui (pvz.: kelioniniam krepšiui arba lagaminui patalpintam į bagažo skyrių) buvo padaryta žala dėl firmos kaltės, kompensuojama iki 200 EUR žalos vertės arba atitinkama suma vietine valiuta. Didesnį nei 200 EUR vertės nuostolį kompensuoja draudimo kompanija, jei Keleivis yra sudaręs draudimo sutartį“.

  • Neproporcingai didelė vartotojo atsakomybė.

Nesąžininga laikoma ir tokia sutarties sąlyga, kuri numato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, pavyzdžiui:

„Užsakymo atšaukimo bauda – 50 % nuo užsakymo sumos“.

„Jeigu klientas įsigijo Metinį abonementą su vienkartiniu abonementinio mokesčio apmokėjimu iš karto už visą Metinio abonemento galiojimo laikotarpį, klientas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį nenurodydamas nutraukimo priežasčių, informavęs apie tai įmonę. Tokiu atveju sutartis laikoma nutraukta tuo momentu, kai įmonė gauna iš kliento pranešimą apie sutarties nutraukimą. Abonementinio mokesčio suma už likusį nepanaudotą abonemento galiojimo laikotarpį pasibaigus sutarties galiojimui negrąžinama ir įmonė laiko ją kaip kompensaciją už nuostolius, sukeltus įmonei dėl išankstinio sutarties nutraukimo kliento iniciatyva“.

  • Neaptarti vartotojo įpareigojimai.

Jei sutartyje įtvirtintos sąlygos, su kuriomis vartotojas neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo (nebuvo pateiktos sutartyje numatytos instrukcijos, vidaus taisyklės ir pan., tačiau vartotojas sutartimi įpareigojamas jų laikytis), tokios sąlygos taip pat laikytinos nesąžiningomis, pavyzdžiui:

„Užsakovas užtikrina, kad asmenys, kurie naudojasi signalizacijos sistema, laikysis signalizacijos sistemos eksploatavimo instrukcijų <…>“.

„Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei abonentas nevykdo esminių šios sutarties sąlygų arba nesilaiko bendrovės vartotojo taisyklių“.

„Lankytojas, būdamas pramogų centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja besąlygiškai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ar nurodymų. <…> taisyklių sąrašas nėra išsamus ir baigtinis <…>. Operatorius turi teisę už šių taisyklių nesilaikymą savo nuožiūra skirti lankytojui 30 (trisdešimties) eurų baudą“.

  • Vienašališkas sutarties sąlygų keitimas.

Būtina atminti, kad verslininkas negali vienašališkai, be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo, keisti sutarties sąlygų. Tokios sąlygos būtų laikomos nesąžiningomis, pavyzdžiui:

Bendrovė pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti pasiūlymų sąlygas be išankstinio perspėjimo“.

„Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo keisti šias taisykles, teikiamų paslaugų sąrašą ir jų kainas“.

  • Sutartyje įtvirtinamas automatinis vartotojo sutikimas.

Vartojimo sutarčių sąlygos, kuriose įtvirtinamas automatinis vartotojo sutikimas, kuris nėra išreiškiamas aktyviais vartotojo veiksmais, laikomos nesąžiningomis. Tokių sąlygų pavyzdžiai:

Sudarydamas sutartį klientas duoda savo sutikimą naudoti ir apdoroti kliento nurodytus mokėjimo kortelės duomenis (įskaitant mokėjimo kortelės numerį ir tipą, jos galiojimo laiką, CVV / CVC kodą) <…>“.

„Lankytojai, nepilnamečių asmenų tėvai ir globėjai, įsigydami bilietus ir (ar) įeidami (patekdami) į pramogų centro patalpas, suteikia leidimą operatoriui fotografuoti save ir nepilnamečius asmenis ir sutinka, kad operatoriaus padarytos nuotraukos būtų viešai skelbiamos interneto svetainėje“.

Dar vienas nesąžiningos vartojimo sutarties sąlygos požymis – vartotojo galimybės ginti savo pažeistas teises apribojimas. Jei verslininkas sutarties sąlygose panaikina arba suvaržo jūsų teisę pareikšti ieškinį arba pasinaudoti kitais jūsų pažeistų teisių gynimo būdais – tokia sutarties sąlyga yra nesąžininga. Verslininkas negali jums perkelti įrodinėjimo pareigos, reikalauti perduoti spręsti ginčą tik arbitražui, nustatyti išimtinį teritorinį teismingumą spręsti ginčą tik verslininko buveinės vietos teisme ir pan.

Būtina pažymėti, kad kiekvienu atveju vartojimo sutarties sąlygos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu vertinamos sistemiškai, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, o ne pateiktas atskiras sutarties sąlygas, todėl sudarydami sutartis visada atidžiai perskaitykite visas sąlygas, o jeigu visgi turite pagrįstų įtarimų, kad su jumis sudarytos vartojimo sutarties sąlygos gali būti nesąžiningos, galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl sutarties sąlygų įvertinimo. Kartu su prašymu būtina pateikti vartojimo sutarties kopiją.

Taip pat skaitykite: