,

Rugsėjo 7-15 dienomis – Atlaidai Šiluvoje

Šiluvos atlaidai

Rugsėjo 6 d., sekmadienis

17. 30 val. Iškilminga Valandų liturgija (Vakarinė)
18 val. Meldžiame Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir Dievo vedimo atlaiduose

ŠV. JONO PAULIAUS II ir MALDOS UŽ KŪRINIJĄ DIENA

Rugsėjo 7 d., pirmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiame Švč. Mergelės Marijos ir šv. Jono Pauliaus II užtarimo atlaidų malonėms patirti
9 val. Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir jo užtarimu teikiamas malones
10 val. Meldžiamės, kad visiems rūpėtų dabartiniai ekologiniai pavojai ir nuo žmogaus priklausančios jų priežastys
12 val. Meldžiamės, kad brangindami Kūrėjo dovanas šiame pasaulyje gyventume santūriai, teisingai ir maldingai
16 val. Meldžiamės už Carito darbuotojus ir savanorius bei visus besirūpinančius silpnaisiais ir apleistaisiais
18 val. Meldžiamės, kad enciklikos Laudato siʾ mintis pritaikytume vyskupijų, parapijų, bendruomenių bei savo kasdieniame gyvenime
Nuo 19 val. iki ryto 7 val. maldos vigilija Bazilikoje

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Rugsėjo 8 d., antradienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiame išminties žmonijai įveikti etninį ir politinį susiskaldymą
9 val. Dėkojame už gyvenimo dovaną ir meldžiame tikros išminties ją branginti
10 val. Meldžiamės, kad taika, teisingumas ir kūrinijos apsauga rūpėtų kiekvienam krikščioniui
12 val. Meldžiamės už krašto apsaugos struktūras ir institucijas, kad savo darbu prisidėtų prie taikos ir tarptautinio stabilumo kūrimo
16 val. Meldžiamės, kad taiką priimtume kaip vertingą gėrį ir mūsų bei visos žmonijos siekiamą vilties objektą
18 val. Melskime vilties dorybės, suteikiančios jėgų eiti pirmyn netgi esant, atrodytų, neįveikiamoms kliūtims

KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ DIENA

Rugsėjo 9 d., trečiadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad krikščionys išdrįstų iš naujo pažinti ir pamilti Kristų
9 val. Dėkojame už pašaukimo dovaną ir sakramentais teikiamas malones
10 val. AKATISTAS Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Meldžiame uolumo ir nedideliais veiksmais kurti taiką ir stiprinti visų žmonių draugystę
12 val. Meldžiamės už kunigus ir pašvęstuosius, kad pašaukti būti Dievo Tėvo įrankiais uoliai atsilieptų į šį kvietimą
16 val. Meldžiamės, kad patiriantieji pašaukimo sunkumų žvelgtų į Jėzų Kristų kaip savo viltį
18 val. Meldžiamės, kad parapijos ir bažnytinės institucijos stengtųsi padėti žmonėms naudotis kūriniais pagal Kūrėjo valią

KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ DIENA

Rugsėjo 10 d., ketvirtadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanatas

8 val. Meldžiame Dievo meilės dovanos, kad sugebėtume pasirūpinti gyvybe ir atskleisti kūrinijos grožį
9 val. Dėkojame už išminties dovaną ir prašome pripildyti jos kiekvieną trokštantį tiesos
10 val. Meldžiame suvokimo verslininkams, kad jie, kurdami darbo vietas, neatsiejamai tarnauja bendrajam gėriui
12 val. Meldžiamės už katalikiškų mokyklų mokytojus bei moksleivius, kad stengtųsi pažinti Kūrėją ir būtų kūrybingi
16 val. Meldžiamės už bedarbius, prašydami jiems darbo, leidžiančio oriai ir garbingai gyventi
18 val. Meldžiamės, kad išorinius apribojimus kiekvieno asmens viduje kompensuotų bendrystė su kitais žmonėmis

LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ, MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA

Rugsėjo 11 d., penktadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad žmonija būtų kuo greičiau išvaduota iš koronaviruso pandemijos
9 val. Dėkojame už gydymo sakramentais teikiamas malones
10 val. Meldžiamės, kad šeimos taptų gyvybės kultūros buveinėmis
12 val. Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad visas viltis sudėtų į Kristų
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčioje, kaip karo lauko ligoninėje, kiekvienas būtų priimamas
18 val. Meldžiame Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, užtarimo nuo priklausomybių kenčiantiems ligoniams ir jų artimiesiems
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje

JAUNIMO IR KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ DIENA

Rugsėjo 12 d., šeštadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad savo gyvenimu padėtume Bažnyčiai atsinaujinti ir rodyti naujų galimybių šventai gyventi
9 val. Dėkojame už dovanas, Šventosios Dvasios liejamas per sakramentus
10 val. Meldžiamės, kad Dievas paliestų ir pakeistų širdis tų, kurie siekia pelno išnaudodami vargšus ir žemės išteklius
12 val. Meldžiamės, kad krikščioniškos bendruomenės būtų gyvojo Dievo atspindys ir oraus gyvenimo aplinka
16 val. Meldžiamės, kad kultūra būtų suvokiama kaip gyva, visus įtraukianti ir apimanti tikrovė
18 val. Melskimės už jaunimą, kad jis nebijotų prisiimti atsakomybės ir padėtų Bažnyčiai visada išlikti jaunai

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos. Meldžiamės, kad meilės Dievas atskleistų mūsų vietą šiame pasaulyje, o mes būtume geri Jo meilės įrankiai

ŠEIMŲ DIENA

Rugsėjo 13 d., sekmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad sąmoningai suvoktume esantys viena žmonių šeima
9 val. Dėkojame už Dievo link vedančias tikėjimo, vilties ir meilės dorybes
10 val. Meldžiamės, kad gyvybė mūsų laikais būtų visada branginama ir saugoma
12 val. Meldžiamės už Lietuvą ir šeimas, kad priimtume Jėzaus Evangelijos keliamą įsipareigojimą kūrinijai
16 val. Meldžiame malonės tapti laisvais ir išlaisvintais žmonėmis
18 val. Meldžiame apsaugoti Žemę – mūsų bendruosius namus ir stengtis vienyti visą žmonių šeimą

VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS APSAUGOS DARBUOTOJŲ DIENA

Rugsėjo 14 d., pirmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanatas

8 val. Meldžiame malonės priimti Dievo sukurtą tvarką, kurios žmogus neturi teisės ignoruoti
9 val. Dėkojame už Kryžiaus dovaną ir per jį nešamą išgelbėjimą
10 val. Meldžiame malonės, kad būtume pripildyti ramybės, gyventume kaip broliai bei seserys ir niekam nedarytume žalos
12 val. Meldžiamės, kad teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojai būtų tiesos Žodžio liudytojai ir nešėjai
16 val. Meldžiame apšviesti tuos, nuo kurių priklauso valdžios sprendimai ir finansiniai ištekliai, ir apsaugoti juos nuo abejingumo nuodėmės
18 val. Melskime vidinės taikos, labiausiai susijusios su rūpinimusi ekologija ir bendruoju gėriu

PADĖKOS IR LIETUVIŲ PASAULYJE DIENA

Rugsėjo 15 d., antradienis

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

8 val. Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir geradarius
9 val. Dėkojame už Dievo Žodžiu nešamą žinią ir meldžiamės, kad ji paliestų kiekvieną širdį
10 val. Dėkojame už kūrinijos grožį ir meldžiame gebėjimo stabtelėti juo pasigėrėti
12 val. Dėkojame už Šiluvoje Dievo teikiamas malones ir meldžiamės už lietuvius visame pasaulyje
16 val. Dėkojame už Motiną Mariją ir meldžiamės, kad Ji padėtų žvelgti į šį pasaulį išmintingesniu žvilgsniu
18 val. Dėkojame už mums dovanotą pasaulį ir meldžiame atverti kelią galimybėms, nevaržančioms žmogaus kūrybiškumo ir pažangos svajonių

***
Rugsėjo 1-ąją, Maldos už Kūriniją dieną, prasidėjo mėnesio trukmės (iki spalio 4 d.) ekumeninė iniciatyva „Kūrinijos laikas“, tad atlaidų Mišių intencijos rašytos remiantis popiežiaus Pranciškaus enciklikos LAUDATO siʾ mintimis. Šiemet taip pat minime šios enciklikos (2015 metais) jubiliejinius metus

***
PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje (prie jos durų)
10 val. Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje (prie jos durų)
18 val. Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir 12–13 d. visą parą) (transliuoja Marijos radijas)

ROŽINIO MALDA

11.30 val. Aikštėje
14 val. Bazilikoje
15.30 val. Koplyčioje
17.30 val. Aikštėje

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–19 val. budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)

KATECHEZĖS

11.50 ir 17.50 val. Aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS

9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
9.00 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės

VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ)

9.00 val. Bazilikoje

MARIJOS VALANDOS

9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS

15 val. Bazilikoje

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNŲ GIEDOJIMAS

15.15 val. Bazilikoje (8 ir 13 d.)

ŽIBURIŲ PROCESIJA aplink Šiluvą

21 val. (12 d.)

VAIKŲ PALAIMINIMAS

po vakaro šv. Mišių aikštėje

ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ

Taip pat skaitykite: