Advento pradžia

Keturios žvakės žymi keturis advento sekmadienius. Trys violetinės žvakės reiškia maldą, atgailą ir pasninką, kurie praktikuojami per adventą ir gavėnią. Su pažadėto Išganytojo lūkesčiu mes laukiame savo „tamsoje”: kaip žmonija laukė iki Kristaus gimimo ir kaip mes visi nekantraudami laukiame Jo pažadėto antrojo atėjimo. Rožinė žvakė reiškia džiaugsmą, kurį Dievo įsikūnijimas atnešė žmonijai. Ji įžiebiama trečiąjį sekmadienį.

Kartais vainikas turi ir penktąją, baltos spalvos žvakę, kuri simbolizuoja Kristų ir yra įžiebiama per Kūčias.

adventas

Pirmasis advento sekmadienis nurodo į Viltį. Žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jėzaus atėjimą.

Antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą. Žiebiama Betliejaus žvakė, primenanti apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

Trečiasis kreipia Džiaugsmo link. Žiebiama piemens žvakė, primenanti pasaulio patirtą džiaugsmą gimus Kristui.

Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ramybę. Žiebiama angelo žvakė, primenanti angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!”.

adventas

Keturios žvakės ramiai degė ir pamažu tirpo. Buvo taip tylu, kad girdėjosi kaip jos kalbasi.

Pirmoji sakė: – Aš esu ramybė. Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, man nelieka nieko kito, kaip tik užgesti.

Ir šios žvakės liepsnelė užgeso.

Antroji sakė: – Aš esu tikėjimas. Deja, esu niekam nereikalingas. Žmonės nenori nieko apie mane žinoti, todėl nėra prasmės man toliau degti.

Vos ištarė, padvelkė lengvas vėjelis ir užpūtė žvakę.

Labai nuliūdusi trečioji žvakė kalbėjo:

– Aš esu meilė. Neturiu jėgų ilgiau degti. Žmonės manęs nevertina ir nesupranta. Jie neapkenčia tų, kurie juos myli labiausiai – savo artimųjų.

Ilgai nelaukdama ir ši žvakė užgeso.

Susijaudinusi ketvirtoji žvakė tarė:

– Nebijok ir neverk. Kol aš degu, galime uždegti ir kitas tris žvakes. Aš esu viltis.

Spindinčiomis ir ašarų pilnomis akimis vaikas paėmė vilties žvakės liepsnelę ir uždegė kitas tris žvakeles.

Tegul mūsų širdyse niekada neužgęsta viltis… Ir kiekvienas iš mūsų kaip tas vaikas tebūna įrankis savo viltimi, visada galintis uždegti tikėjimą, ramybę ir meilę!

Taip pat skaitykite: