Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai

Šiluva, 2019 m. rugsėjo 7–15 d.

Šiluvos atlaidai

Rugsėjo 7 d., šeštadienis
ŠV. JONO PAULIAUS II DIENA
CARITO IR KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ
DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas
8 val. Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo atlaidų malonėms patirti.
9 val. Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II bei kitų šventųjų gyvenimo pavyzdį ir jų užtarimu teikiamas malones.
10 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų Kristaus apreikštos Dievo meilės žmonijai ir visai kūrinijai ženklas ir įrankis.
12 val. Meldžiamės už trisdešimt Carito metų – visus tarnaujančius ir mininčius steigimo trisdešimtmetį, kad Dievas visada būtų jų meilės šaltinis.
16 val. Meldžiamės, kad gyvas susitikimas su Kristumi padėtų mylėti kiekvieną žmogų.
18 val. Meldžiamės už katalikiškas bendruomenes, kad jos liudytų Jėzų ir Jo gailestingumą.
Nuo 19 val. iki ryto 7 val. vigilija Bazilikoje.
21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos. Meldžiame vilties jos stokojančiam pasauliui.

Rugsėjo 8 d., sekmadienis
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS
ŠEIMŲ DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas
8 val. Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų šeimas įveikti gyvenimo sunkumus.
9 val. Dėkojame Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones.
10 val. Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų mus šventumo ir visuomet keliautų drauge.
12 val. Meldžiamės už Lietuvą, kad krikščioniškos šeimos skleistų Dievo meilės džiaugsmą.
15 val. Su piligrimais iš Kryžių kalno meldžiamės už jaunimą, kad drąsiai leistųsi į džiugų tikėjimo nuotykį.
16 val. Meldžiame malonės suvokti, kad Krikštu visi esame Dievo, mūsų Tėvo, vaikai.
18 val. Meldžiamės, kad nekeltume Dievui sąlygų ir į Jo kvietimą drąsiai atsilieptume tardami: „Štai aš.“

Rugsėjo 9 d., pirmadienis
VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS APSAUGOS
DARBUOTOJŲ DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanatas
8 val. Meldžiame Švč. M. Marijos užtarimo praradusiems darbą ar nesugebantiems jo rasti.
9 val. Dėkojame Dievui už Atgailos ir Sutaikinimo sakramentu gaunamas malones.
10 val. Meldžiame malonės siekti vienybės su visais, kad nė vienas nesijaustų atstumtas.
12 val. Meldžiamės, kad teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojai būtų tiesos ir gėrio liudytojai.
16 val. Meldžiame Dievo pagalbos teisėsaugininkams, kad nesutapatintų žmogaus su jo padarytu nusikaltimu.
18 val. Meldžiamės, kad megzdami dialogą būtume atviri ir supratingi priimti skirtumus.

Rugsėjo 10 d., antradienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanatas
8 val. Meldžiame malonės kurti teisingesnę, broliškesnę ir taikesnę visuomenę.
9 val. Dėkojame už Krikšto malonę, nuplaunančią nuodėmes ir įjungiančią mus į Bažnyčią.
10 val. Meldžiamės, kad neužmirštume savo tėvų bei senelių ir to, ką jie yra išgyvenę ir iškentėję.
12 val. Meldžiamės už karinėse struktūrose tarnaujančiuosius, kad savo darbu neštų ramybės vaisius pasauliui.
16 val. Meldžiamės, kad pasaulio galingieji siektų kurti taiką ir niekada nesirinktų karo.
18 val. Meldžiame drąsos ryžtingai įsipareigoti dabarčiai ir ateičiai.

Rugsėjo 11 d., trečiadienis
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanatas
8 val. Meldžiamės, kad krikščionys nesureikšmintų savo autonomijos ir negyventų dvigubo gyvenimo.
9 val. Dėkojame už pašaukimo dovaną ir Kunigystės sakramentu teikiamas malones.
10 val. AKATISTAS Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Meldžiamės už pašaukimus, kad visi išdrįstume atsiliepti į pašaukimą mylėti.
12 val. Meldžiamės už kunigus ir pašvęstuosius, kad jie atrastų džiaugsmą maldoje ir bendruomeniniame gyvenime.
16 val. Meldžiamės už išgyvenančius pašaukimo sunkumus, kad susitelkę į Dievą liktų ištikimi Jo meilei.
18 val. Meldžiamės, kad parapijose ir institucijose tarnaujantys katalikai būtų meilės liudytojai, o ne „Dievo funkcionieriai“.

Rugsėjo 12 d., ketvirtadienis
KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanatas
8 val. Meldžiamės, kad trokštume išsivaduoti iš laisvę varžančių schemų ir siektume šventumo.
9 val. Dėkojame už Sutvirtinimo sakramentu gaunamas malones.
10 val. Meldžiamės, kad katechetai padėtų atrasti Kristų, kuris niekada nesiliauja mūsų kurti.
12 val. Meldžiamės už katalikiškų mokyklų moksleivius ir visą jaunimą, kad nebijotų apsispręsti už Kristų.
16 val. Meldžiamės už jaunimą, kad dosniai atsilieptų į savo pašaukimą kurti geresnį pasaulį.
18 val. Meldžiamės, kad atpažintume Kristų, laukiantį mūsų gyvenimo kryžkelėse.

Rugsėjo 13 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ,
MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanatas
8 val. Meldžiamės, kad gydytojai ir slaugytojai savo profesiją priimtų kaip misiją.
9 val. Dėkojame už Ligonių sakramentu teikiamas malones.
10 val. Meldžiame gebėjimo duoti iš dosnios širdies ir nesavanaudiškai tarnauti.
12 val. Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad gyvybę priimtų kaip Dievo dovaną.
16 val. Meldžiame malonės suvokti, kad vien savo pastangomis negalime įveikti savo ribotumo.
18 val. Meldžiame Marijos, vilties Motinos, užtarimo ligoniams, kenčiantiesiems nuo priklausomybių ir jų artimiesiems.
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje.

Rugsėjo 14 d., šeštadienis
MISIJŲ IR JAUNIMO DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas
8 val. Meldžiame drąsos kurti susitikimo erdves su paskutiniaisiais ir atstumtaisiais.
9 val. Dėkojame už tikėjimo liudytojus, misionierius ir skelbiančius Gerąją Naujieną.
10 val. Meldžiamės, kad siekdami išgyventi nepamirštume malonės ir užsidegimo sekti Jėzumi.
12 val. Meldžiamės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas ir vestų į asmeninį susitikimą su Kristumi.
16 val. Meldžiame pastoracinio ir misionieriško atsivertimo parapijoms ir bendruomenėms.
18 val. Meldžiame malonės, kad jaunuolių širdys mokytųsi „kopimo meno“ ir nepasiliktų parkritusios.
21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos. Meldžiamės, kad ypatingojo Misijų mėnesio šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami“ taptų artimas kiekvienam krikščioniui.

Rugsėjo 15 d., sekmadienis
PADĖKOS IR LIETUVIŲ PASAULYJE DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas
8 val. Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir geradarius.
9 val. Dėkojame už kryžiaus bei sunkumų momentus ir meldžiame ištvermės išbandymuose.
10 val.Dėkojame už popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje ir meldžiame drąsos atsiliepti į jo paraginimus.
12 val.Dėkojame už Šiluvos atlaiduose patirtas malones ir meldžiamės už viso pasaulio lietuvius.
16 val.Dėkojame už Bažnyčią ir meldžiamės, kad ji būtų „išeinanti“ ir nebijanti eikvoti savęs.
18 val.Dėkojame už Evangelijos žinią ir meldžiame troškimo priimti Jėzų Jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose.

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje „TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)
10–18 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

KATECHEZĖS
11.40 ir 17.45 val. aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. autobusiukas nuveš nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

LITURGINĖS VALANDOS – RYTMETINĖ
9.00 val. Bazilikoje

MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
15 val. Bazilikoje

ROŽINIO MALDA
11.10 val. aikštėje
14 val. Bazilikoje
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
I VAIKŲ PALAIMINIMAS po vakaro šv. Mišių aikštėje

Išsamesnė informacija www.siluva.lt, www.kaunoarkivyskupija.lt.

Taip pat skaitykite: